Skip to content Skip to footer
Doelstelling

De activiteiten van de Stichting Vrienden van de Basiliek Meerssen richten zich op de fondsvorming voor de instandhouding van het monumentale 14e -eeuwse gotische kerkgebouw, algemeen bekend als de Basiliek van Meerssen, gelegen aan de Markt 17 te Meerssen. De financiële middelen ten behoeve van de door het stichtingsbestuur goedgekeurde onderhouds- en restauratieprojecten aan de Basiliek van Meerssen worden rechtstreeks aan het betreffende project ter beschikking gesteld.

Bestuursleden
Wil PaulusVoorzitter
Jos van GerwenSecretaris
Sjo SmeetsPenningmeester
Marie-Thérèse Crombag-SlangenLid
Raymond MeuwissenLid
Birgit WillemsLid
Eric BiesmansLid
Vrijwilligers

De hulp van vrijwilligers is hard nodig om het behalen van het door de Stichting aangegeven doel, aan de hand van haar beleidsplan, mogelijk te maken. De behoefte aan vrijwilligers, die de Stichting een warm hart toedragen en haar ondersteunt, is dan ook groot. Voelt u zich aangesproken, of vindt u het gewoon leuk om met een groep mensen de schouders onder één van meerdere activiteiten te zetten, neem dan contact met ons op, en meldt u aan als lid van de vrijwilligersgroep, telefonisch of per e-mail . Aanmelden kan via ons secretariaat.

Beloningsbeleid

Alle bestuursleden en vrijwilligers van de Stichting Vrienden van de Basiliek Meerssen werken pro Deo.

Activiteiten

Fondsvorming voor de instandhouding van het monumentale 14e -eeuwse gotische kerkgebouw wordt gerealiseerd middels sponsoracties, verkoop van speciaal ontworpen artikelen op markten en braderieën, benefietconcerten, lezingen en presentaties.

Bankrekeningnummer

IBAN: NL38RABO0352320346.
BIC: RABONL2U. t.n.v. Stichting Vrienden van de Basiliek Meerssen

Fiscaal Nummer

Fiscaal nummer: 8513.74.931.

ANBI

De Stichting Vrienden van de Basiliek Meerssen heeft de Culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze voldoet aan de voorwaarde om 90% van haar inkomsten in te zetten voor het algemeen nut. Dankzij deze ANBI status kan uw gift in mindering worden gebracht op uw belastbaar inkomen.

Doet u een gift aan onze Stichting, dan krijgt u hiervoor extra aftrek. Wanneer u uw aftrek berekent, mag u de gift aan een culturele ANBI verhogen met 25%. Voor deze verhoging geldt een maximum van € 1.250. Meer info vindt u hier. De volgende voorwaarde is dat u schriftelijk moet kunnen aantonen dat u periodiek of eenmalig aan ons schenkt. U kunt daarvoor deze formulieren gebruiken.

Wanneer u periodiek schenkingen aan ons doet, wil de Belastingdienst daar een schriftelijke overeenkomst van zien. Het bijzondere van periodieke giften die u op basis van een schriftelijke overeenkomst doet, is dat deze bedragen geheel aftrekbaar zijn. Er is geen drempel en ook geen maximumbedrag. Wel stelt de Belastingdienst een aantal extra eisen aan de periodieke gift: er moet gedurende vijf jaar sprake zijn van vaste en gelijkmatige periodieke uitkeringen. Dit betekent dat u elk jaar hetzelfde bedrag aan het goede doel van uw keuze moet overmaken. Hoe u dit doet, is niet van belang: het mag zowel maandelijks als jaarlijks, als het maar gedurende vijf opeenvolgende jaren gebeurt.

U kunt hierover ook contact met ons opnemen door het invullen van het contact-formulier. Onze penningmeester zal dan zorgen voor ondertekening en invulling van het formulier ‘Overeenkomst periodieke gift’.

Administratie

Toelichting balans

Vlottende activa20222021
Voorraden€ 558,-€ 1.074,-
Vorderingen€ 0,-€ 7,-
Liquide middelen€ 391.500,-€ 110.142,-
Stichtingsvermogen€ 392.148,-€ 111.223,-