logo

Stichting

Stichting

Doelstelling
De activiteiten van de Stichting Vrienden van de Basiliek Meerssen richten zich op de fondsvorming voor de instandhouding van het monumentale 14e eeuwse gotische kerkgebouw, algemeen bekend als de “Basiliek van Meerssen”, gelegen aan de Markt 17 te Meerssen. De financiële middelen ten behoeve van de deur het stichtingsbestuur goedgekeurde onderhouds- en restauratieprojecten aan de Basiliek van Meerssen worden rechtstreeks aan het betreffende project ter beschikking gesteld.

Bestuursleden

  • Wil Paulus - Voorzitter
  • Jos van Gerwen - Secretaris
  • Sjo Smeets - Penningmeester
  • Marie-Thérèse Crombag-Slangen - lid 
  • Raymond Meuwissen - lid

Vrijwilligers
De hulp van vrijwilligers is hard nodig om het behalen van het door de Stichting gestelde doel, aan de hand van haar beleidsplan, mogelijk te maken. De behoefte aan vrijwilligers, die de Stichting een warm hart toedragen en haar ondersteund, is dan ook groot. Voelt u zich aangesproken, of vind u het gewoon leuk om met een groep mensen de schouders onder één van meerdere activiteiten te zetten, neem dan contact op met ons op, en meld u aan als lid van de vrijwilligersgroep, telefonisch of per e-mail . Aanmelden kan via ons secretariaat.

Beleidsplan
Het werven van gelden ten behoeve van het behoud en de restauratie van interieur en exterieur van het kerkgebouw middels diverse activiteiten.

Beloningsbeleid
Alle bestuursleden en vrijwilligers van de Stichting Vrienden van de Basiliek Meerssen werken pro Deo.

Activiteiten
Fondsvorming voor de instandhouding van het monumentale 14e eeuwse gotische kerkgebouw,  middels sponsoracties, verkoop van speciaal ontworpen artikelen middels vaste verkooppunten, markten en braderieën, het Thuis Kienen, benefietconcerten, lezingen, presentaties en  collectes.

Bankrekeningnummer
IBAN: NL38RABO0352320346.
BIC: RABONL2U. t.n.v. Stichting Vrienden van de Basiliek Meerssen

Fiscaal Nummer
Fiscaal nummer: 8513.74.931.

ANBI
De Stichting Vrienden van de Basiliek Meerssen heeft een ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Door deze ANBI status is het mogelijk om als particulier de incidentele of reguliere giften die u aan de stichting doet, in mindering te brengen op uw belastbaar inkomen, indien u voldoet aan de door de Belastingdienst gestelde voorwaarden. Indien en voor zover de schenking (tezamen met andere door de u gedane schenkingen aan goede doelen) minder bedraagt dan 1% van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek, is de schenking niet aftrekbaar. Kortom: slechts het meerdere (boven die 1%) is aftrekbaar. Naast deze benedengrens geldt er ook een bovengrens voor die aftrekbaarheid. De schenkingen zijn slechts aftrekbaar voor zover zij niet overschrijden de grens van 10% van het verzamelinkomen vóór toepassing van de persoonsgebonden aftrek.
Administratie
Actuele financiële gegevens:
Toelichting op de balans
Vlottende activa 2017 2016
Voorraden € 1539, - € 2661, -
Vorderingen € 7, - € 57, -
Liquide middelen € 13314, - € 31799, -
Stichtingsvermogen € 14909, - € 34517, -