logo

Stichting

Stichting

Doelstelling
De activiteiten van de Stichting Vrienden van de Basiliek Meerssen richten zich op de fondsvorming voor de instandhouding van het monumentale 14e -eeuwse gotische kerkgebouw, algemeen bekend als de Basiliek van Meerssen, gelegen aan de Markt 17 te Meerssen. De financiële middelen ten behoeve van de door het stichtingsbestuur goedgekeurde onderhouds- en restauratieprojecten aan de Basiliek van Meerssen worden rechtstreeks aan het betreffende project ter beschikking gesteld.

Bestuursleden

  • Wil Paulus - Voorzitter
  • Jos van Gerwen - Secretaris
  • Sjo Smeets - Penningmeester
  • Marie-Thérèse Crombag-Slangen - lid
  • Raymond Meuwissen - lid
  • Birgit Willems - lid

Vrijwilligers
De hulp van vrijwilligers is hard nodig om het behalen van het door de Stichting aangegeven doel, aan de hand van haar beleidsplan, mogelijk te maken. De behoefte aan vrijwilligers, die de Stichting een warm hart toedragen en haar ondersteunt, is dan ook groot. Voelt u zich aangesproken, of vindt u het gewoon leuk om met een groep mensen de schouders onder één van meerdere activiteiten te zetten, neem dan contact met ons op, en meldt u aan als lid van de vrijwilligersgroep, telefonisch of per e-mail . Aanmelden kan via ons secretariaat.

Beleidsplan
Het werven van gelden ten behoeve van het behoud en de restauratie van interieur en exterieur van het kerkgebouw met diverse activiteiten.

Beloningsbeleid
Alle bestuursleden en vrijwilligers van de Stichting Vrienden van de Basiliek Meerssen werken pro Deo.

Activiteiten
Fondsvorming voor de instandhouding van het monumentale 14e -eeuwse gotische kerkgebouw wordt gerealiseerd middels sponsoracties, verkoop van speciaal ontworpen artikelen op markten en braderieën,  benefietconcerten, lezingen en presentaties. .

Bankrekeningnummer
IBAN: NL38RABO0352320346.
BIC: RABONL2U. t.n.v. Stichting Vrienden van de Basiliek Meerssen

Fiscaal Nummer
Fiscaal nummer: 8513.74.931.

ANBI
De Stichting Vrienden van de Basiliek Meerssen heeft de Culturele ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze voldoet aan de voorwaarde om 90% van haar inkomsten in te zetten voor het algemeen nut. Dankzij deze ANBI status kan uw gift  in  mindering worden gebracht op uw belastbaar inkomen. 
Administratie
Actuele financiële gegevens:
Toelichting op de balans
Vlottende activa 2020 2021
Voorraden € 2.093,- € 1.074,-
Vorderingen € 4,- € 7,-
Liquide middelen € 51.561,- € 110.142,-
Stichtingsvermogen € 53.658,- € 111.223