logo

administratie

Toelichting op de balans

 

Vlottende activa

31-12-2019             31-12 2018

V0orraden € 1270 € 1329

Vorderingen € 2 € 1

Liquide middelen € 37222 € 18181

Eigen vermogen € 38494 € 19511