logo

administratie

Toelichting op de balans

Vlottende activa

                                31-12-2019                              31-12 2020

Voorraden               € 1270                                          € 2093

Vorderingen           € 2                                                  € 4

Liquide middelen  € 37222                                      € 51561

Eigen vermogen   € 38494                                       € 53658